Translation in progress...
English
Cymraeg

Welsh Curriculum

Six great lesson plans aimed at ages 5-7, plus videos and downloadable material for teachers to use in the classroom!


The Fish is the Dish Education Resources Pack is a set of cross-curricular lessons and resources designed to engage children with fish as a food, the different species of fish, fish dishes and the health benefits of eating fish.


The resources focus on six species of fish – sea bass, crab, plaice, prawns, mussels and mackerel - which represent white fish, shellfish, flat fish and oily fish.


Key activities include making simple, tasty fish dishes such as Tropical Prawn Rice and Crunchy Crab Cakes and tasting different fish.


The pack and online resources provide teachers with the tools they need to deliver fun and engaging lessons for children in The Foundation Stage. The home-school workbooks provide activities for children to work on at home with their parent/carer (more information) to encourage engagement.


Here are the full Teacher notes. We recommend that you run this as a full theme with all six lessons, however we have broken the teacher notes down for each of the lessons in case you wish to run one specific lesson in isolation.


Chwech o gynlluniau gwersi gwych sydd wedi eu hanelu at oedran 5-7, a fideos a deunydd y gellir ei lwytho i lawr ar gyfer athrawon i’w ddefnyddio yn y dosbarth!


Cyfres o wersi ac adnoddau trawsgwricwlaidd yw Pecyn Adnoddau Addysgol Pysgod Amdani sydd wedi’u cynllunio i ymgysylltu plant â physgod fel bwyd, gwahanol rywogaethau o bysgod, prydau bwyd pysgod a lles i’r iechyd drwy fwyta pysgod.


Mae’r adnoddau yn canolbwyntio ar chwe rhywogaeth o bysgod – draenogyn môr, cranc, lleden, corgimwch, cregyn gleision a macrell – sy’n cynrychioli pysgod gwyn, pysgod cregyn, lledod  a physgod olewog.


Mae gweithgareddau allweddol yn cynnwys gwneud prydau pysgod syml, blasus fel Reis Corgimwch Trofannol a Chacennau Cranc Crensiog a blasu pysgod gwahanol.


Mae’r pecyn ac adnoddau ar-lein yn darparu offer y maent eu hangen i athrawon i gyflenwi gwersi llawn hwyl sy’n atyniadol i blant yn y Cyfnod Sylfaen. Mae’r gweithlyfrau cartref-ysgol yn darparu gweithgaredd i blant weithio arnynt adref neu gyda rhiant/gofalwr (mwy o wybodaeth) i annog ymgysylltu.


Dyma’r nodiadau Athrawon llawn. Rydym yn argymell eich bod yn cynnal hwn fel thema llawn gyda phob un o’r chwe gwers. Fodd bynnag rydym wedi llunio nodiadau’r athro ar gyfer pob gwers rhag ofn eich bod yn dymuno defnyddio un wers benodol ar ei phen ei hun.